ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เขตพัฒนาการศึกษาจอมพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอจอมพระ
ได้แก่ โรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1 และ จอมพระ 2
ประชาสัมพันธ์

ด่วน!! แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนระยะที่ 2 ตามแบบฟอร์มโปรแกรม OBEC53 ระยะที่ 2 บนเว็บไซต์ DATA CENTER 2010 ให้กรอกทุกตาราง ยกเว้น ตารางข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ย้ายและเสียชีวิต ไม่ต้องกรอก ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 25 เมษายน 2554 หมายเหตุ การกรอกข้อมูลให้ใช้ Web Brower Mozilla firefox เท่านั้น


[ คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล ] [ โหลดคู่มือการกรอกข้อมูล ]

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงานครุภัณฑ์ M-obec

ด่วน!! ที่สุดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สร.1 ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2554 ที่เมล : surinarea1@gmail.com  [ตาราง สำรวจข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์ของโรงเรียน]

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เชิญประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
โดยเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมพระ กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านขามราษฏร์ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

นโยบาย 9 ข้อในการรับนักเรียน

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ รมว.ศธ. 9 ข้อ
ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่
1. ต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงค่านิยมที่ถูกต้องในการรับนักเรียนตามนโยบาย ต้องโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพการศึกษาและสร้างความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน โดยไม่มีการฝาก การเรียกรับเงิน
2. ต้องวางแผนการรับนักเรียนที่ชัดเจน และประสานแผนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งโรงเรียนคู่พัฒนาอีก 4 โรงเรียน ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส
3. การรับนักเรียนนั้นจะต้องเปิดรับรอบเดียว ห้องละ 40 คน หากมีความจำเป็นสามารถเพิ่มได้ไม่เกินห้องละ 10 คน แต่รวมแล้วต้องรับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน
4. นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน ให้มีการเลือกโรงเรียนตามลำดับคะแนนและตามความสามารถของนักเรียน
5. สถานศึกษาต้องดำเนินการตามแผนการรับนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนมีที่เรียนอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาใดที่จะมีการจับสลาก การสอบ หรือโควตาผู้มีพระคุณ ต้องมีการประกาศก่อนล่วงหน้าให้ชัดเจน
6. หากใช้วิธีการสอบคัดเลือก ต้องประกาศผลการสอบและระบุคะแนนตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้อย่างชัดเจน
7. ห้ามไม่ให้มีการฝากเด็ก หรือการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงการรับนักเรียน
8. สถานศึกษาต้องอำนวยความสะดวกในการขอรับทราบข้อมูลในการรับนักเรียน ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน และส่วนกลาง
9. ให้ทุกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่านโยบายการรับนักเรียนเป็นภารกิจหลักในการรับนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย